Bestyrelsen

Hvad er Bestyrelsen

Klubbens daglige ledelse er bestyrelsen, der også repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen består for tiden af 8 medlemmer – dog er 1 plads ikke besat:

1 formand
1 næstformand
1 kasserer

1 sekretær
2 bestyrelsesmedlemmer
2 suppleanter

Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
Kasseren og de to andre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Suppleanterne vælges således at 1 repræsentant er på valg hvert år.

Valgene gælder for 2 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamling med hensyn til næstformand og sekretær. Hvert år i første kvartal afholdes generalforsamling. Forslag til dagsordenen skal være indsendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen bliver ophængt i klublokalet 8 dage før generalforsamlingen. Der kan efter godkendte regler afholdes ekstraordinær generalforsamling. Se i klubbens vedtægter.

Se mere om sidste generalforsamling her (19/2 2018)

 

 

V E D T Æ G T E R   F O R  

T Å R N B Y   S K Ø J T E   K L U B 

af 1985 

 

 

 

Vedtægter for Tårnby Skøjteklub af 1985 - revideret den 13. april 2015 

 

NAVN § 1 

Klubbens navn er "Tårnby Skøjteklub" herefter kaldet TSK og dens hjemsted er Tårnby 

Kommune 

Klubben er tilsluttet Dansk Skøjte Union under Danmarks Idræts forbund 

 

FORMÅL § 2 

Det er klubbens formål at drive skøjtesport på såvel begynder, motion som eliteplan 

Klubben vil opnå disse formål bl.a. gennem fællestræning, konkurrencer, klubaftener m.v. 

Klubben har i forbindelse med træning og konkurrence en "TUT" hvis formål er at overskud 

udelukkende går til klubbens løbere som støtte til diverse arrangementer - juleshow, 

afslutningsshow samt støtte til konkurrence gebyr. 

 

INDMELDELSE§ 3 

Alle kan optages som aktivt eller passivt medlem. Passive medlemmer skal dog have en 

tilknytning til klubben 

Kontraktansatte trænere kan ikke optages som medlemmer 

Der kræves skriftlig samtykke fra forældre/værge for børn og unge under 18 år 

Alle, der optages som medlem skal betale et indmeldelsesgebyr på - pt. kr 50,- som erlægges 

samtidig med indmeldelsesblanket 

Klubbens vedtægter udleveres ved indmeldelsen 

 

KONTINGENT§ 4 

Klubbens kontingent fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 

Kontingent opkræves forud med følgende forfaldsdage passive, familie og voksenhold den 

1/9. Skøjteskole: indmeldelse/depositum samt 1 mdr kontingent inkl. Skøjteleje betales 1/9 

ved opstart . Den 1/10, 1/12 og½ betales for 2 mdr pr gang. Andre hold: 1½ mdr kontingent 

samt evt skøjteleje/depositum betales 15/8 og den 1/10, 1/12 og½ betales for 2 mdr pr. 

gang. Leje af skøjter og klinge betales 1/9. Ved overskridelse af forfaldsdage opkræves et 

gebyr på pt. kr 20,- 

 

KONTINGENT RESTANCE§ 5 

Restance udover 1 måned fratages retten til at løbe i TSK's istid og kan første generhverves 

når hele restancen og gebyr er indfriet. 

 

UDMELDELSE/UDELUKKELSE § 5 

Alle udmeldelser skal ske skiftligt til klubbens kasserer. 

Bestyrelsen kan til enhver tid udelukke et medlem der modarbjeder klubben, dog kræves det 

at mindst 2/3 af bestyrelsen har stemt for udelukkelsen 

Et medlem kan ved indtagelse af spiritus eller narkotiske stoffer i forbindelse med træning 

eller konkurrencer udelukkes i kortere eller længere tid. Dette bestemmes af bestyrelsen. 

 

GENERLAFORSAMLING § 6 

Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger, som disse love foreskriver, klubbens 

højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal og 

indkaldes med mindst 3 ugers varsel, ved opslag på hjemmeside samt opslag i klubben. 

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 

dage før generalforsamlingens afholdelse. Dette gælder også personer til opstilling. 

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved opslag i 

klublokalet 

Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal jfr dog §13 og §14. 

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal på begæring fra de stemmeberettigede 

medlemmer, afstemning og valg foregå skriftligt. 

Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol, der underskrives af dirigenten. 

Stemmeret har alle fremmødte aktive og passive medlemmer der har været medlem af 

klubben i de sidste 3 mdr før generalforsamlingen. For nye medlemmer gælder at 

betalingsdatoen er lig indmeldelsesdato. 

Al kontingentrestance ud over en måned medfører fortabelse af stemmeret 

 

DAGSORDEN § 7 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab og budget 

4. Kontingentfastsættelse 

5. Indkomne forslag 

6. Valg ifølge lovene 

7. Eventuelt 

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING § 8 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt og skal 

afholdes, hvis 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig henvendelse til 

bestyrelsen kræver det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 

måned efter bestyrelsen har modtaget henvendelsen med oplysning om det emne der 

ønskes behandlet. 

 

BESTYRELSE § 9 

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold 

Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Formand, kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer der 

alle vælges for 2 år på den ordinære generalforsamling. 

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år. 

Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige år 

Der vælges 2 suppleanter, 1 på lige år og 1 på ulige år og valget gælder for 2 år. 

Bestyrelsen kan i perioder bestå af 5 til 7 medlemmer. 

 

DAGLIG LEDELSE§ 10 

Bestyrelsen konstituerer sig selv angående næstformand og sekretær. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når foruden den fungerende formand er mødt 3 

bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende. 

Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab 

 

REGNSKAB § 11 

Klubbens regnskab er kalenderåret og kassereren fører regnskabet. 

Det kontante beholdning må ikke overstige kr 2.000,- overskydende midler skal indsættes på 

klubbens bank eller girokonto. 

Regnskab og budget forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal 

være forsynet med revisorens påtegning. 

Regnskab og budget skal være tilgængelig for klubbens medlemmer senest 8 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 

 

REVISION § 12 

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 1 revisor og 1 

revisorsuppleant. 

Der kan til enhver tid foretages uanmeldt revision ligesom bestyrelsen kan forlange at se 

regnskabet. 

 

VEDTÆGTS ÆNDRING§ 13 

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de 

fremmødte stemmeberettigede medlemmer er for forslaget 

 

OPLØSNING § 14 

Klubben kan kun opløses hvis¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved 2 på 

hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor og der må højst gå 8 dage mellem 

disse 2 generalforsamlinger. 

Evt. overskud efter opløsning af klubben skal tilfalde almennyttige formål. 

 

På bestyrelsens vegne - Kastrup, den 13. april 2015 

 

 

 

Brian Skibby

Formand

Svend Lauridsen

Næstformand (Funskateudvalg)

Joan Gjørup

Kasserer

Kim Fabricius

Bestyrelsesmedlem

Gabriella Kiki Jensen

Bestyrelsesmedlem (Eliteudvalgs repræsentant)

Filip Steinhauer Telen

Bestyrelsesmedlem

Dennis Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Mia Christensen

Bestyrelsesmedlem

Peter Uhd

Bestyrelsesmedlem

Allan Raahauge

Bestyrelsesmedlem

Michael Bømler

people_noimageRevisor