Generalforsamling 12. april

Tårnby, den 12. marts 2016

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TSK

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i TSK tirsdag den 12. april 2016 kl 18.00 i TUTTEN.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab og budget
4. Kontingentfastsættelse
5. Indkomne forslag
6. Valg ifølge lovene
7. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før hvorefter en endelig dagsorden bekendtgøres 8 dage før afholdelse.

PBV
Bo Svensson