Bestyrelsen

Hvad er Bestyrelsen

Klubbens daglige ledelse er bestyrelsen, der også repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen består for tiden af 10 medlemmer:

1 formand
1 næstformand
1 kasserer

7 bestyrelsesmedlemmer

Formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
Kasseren og de 4 andre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

Valgene gælder for 2 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamling med hensyn til næstformand. Hvert år i første kvartal afholdes generalforsamling. Forslag til dagsordenen skal være indsendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen bliver ophængt i klublokalet 8 dage før generalforsamlingen. Der kan efter godkendte regler afholdes ekstraordinær generalforsamling. Se i klubbens vedtægter.

Se mere om sidste generalforsamling her (10/3 2020)

 

 

V E D T Æ G T E R   F O R

T Å R N B Y   S K Ø J T E   K L U B

af 1985

 

Vedtægter for Tårnby Skøjteklub af 1985 - revideret den 16 september 2019.
Forkortelser og definitioner:

TSK= Tårnby Skøjteklub
K= Konkurrence
M=Mesterskab

NAVN §1
Klubbens navn er "Tårnby Skøjteklub" og dens hjemsted er
Røllikevej 1, 2770 Tårnby
Klubben er tilsluttet Dansk Skøjte Union under Danmarks Idræts Forbund.

FORMÅL §2
Det er klubbens formål at drive skøjtesport på såvel begynder, motion som eliteplan.
Klubben vil opnå disse formål bl.a. gennem fællestræning, konkurrencer, klubaftener
m.v.
Klubben har i forbindelse med træning og konkurrence en "TUT" hvis formål er at
overskud udelukkende går til klubbens løbere som støtte til diverse arrangementer -
juleshow, afslutningsshow samt støtte til konkurrence gebyr, så længe TSK har økonomi
til det.

INDMELDELSE §3
Alle kan optages som aktivt eller passivt medlem. Passive medlemmer skal dog have en
tilknytning til klubben.
Kontraktansatte trænere kan ikke optages som medlemmer.
Der kræves samtykke fra forældre/ værge for børn og unge under 18 år.
Alle, der optages som medlem oprettes i et medlemssystem, som varetager automatisk
kontingentbetaling.
Klubbens vedtægter findes på hjemmesiden.

KONTINGENT §4
Klubbens kontingent fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære eller ekstraordinære
generalforsamling.
Kontingent for TSK skøjteskoleløbere opkræves forud med følgende forfaldsdage ved
opstart den 1. september, den 1. november, den 1.januar og den 1. marts. Der betales for
3x2 mdr. i løbet af sæsonen og 1x1,5 mdr. ved sæsonafslutning. For K- & M-løbere
opkræves ved sæsonstart for 2,5 måned.
Leje af klubbens skøjter eller klinger betales ved sæsonstart eller idet et nyt medlem
ønsker optagelse. Skøjte/ klingeleje udgør pt. 250,-.

KONTINGENT RESTANCE §5
Restance udover 1 måned fratages retten til at løbe i TSK's istid og kan først
generhverves, når hele restancen og gebyr (100,-kr.) er indfriet.

UDMELDELSE/UDELUKKELSE §6
Alle udmeldelser skal ske skriftligt til klubbens mailadresse på ”TSK@sporty.dk”.
Ved udmeldelse af klubben gives det indbetalte kontingent frem til næste opkrævning
IKKE retur
Bestyrelsen kan til enhver tid udelukke et medlem der modarbejder klubben, dog kræves
det, at mindst 2/3 af bestyrelsen har stemt for udelukkelsen.
Et medlem kan ved indtagelse af spiritus eller narkotiske stoffer i forbindelse med
træning eller konkurrencer udelukkes i kortere eller længere tid. Dette bestemmes af
bestyrelsen.

GENERALFORSAMLING §7
Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver,
klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første
kvartal og indkaldes med mindst 3 ugers varsel, ved opslag på hjemmeside samt opslag i
klubben.
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før generalforsamlingens afholdelse. Dette gælder også personer til opstilling.
Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved opslag
i klublokalet eller sociale medier.
Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal jf. dog §14 og
§15.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemning og valg foregå skriftligt
på begæring fra de stemmeberettigede medlemmer
Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol, der underskrives af dirigenten.
Én stemme tilknyttes hvert aktivt medlemskab i klubben, dog skal personen have været medlem i de seneste tre måneder før generalforsamlingen. Medlemmer over 18 år kan stemme selv til generalforsamlingen, mens en forælder/værge kan stemme på vegne af et medlem under 18. Al kontingentrestance ud over en måned medfører tab af stemmeret. Støttemedlemmer har ikke stemmeret.

DAGSORDEN §8
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab og budget
4. Kontingentfastsættelse
5. Indkomne forslag
6. Valg ifølge vedtægterne
7. Eventuelt
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING §9
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt og
skal afholdes, hvis 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig henvendelse til
bestyrelsen kræver det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1
måned efter bestyrelsen har modtaget henvendelsen med oplysning om det emne der
ønskes behandlet.

BESTYRELSE §10
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.
Bestyrelsen består af optil 10 medlemmer. Formand, kasserer og 8
bestyrelsesmedlemmer der alle vælges for 2 år på den ordinære generalforsamling.
Formand og 4 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.
Kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer på ulige år.

DAGLIG LEDELSE§ 11
Bestyrelsen konstituerer sig selv angående næstformand og sekretær.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når den fungerende formand samt mindst 3
bestyrelsesmedlemmer er mødt. Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme
afgørende.
Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.

REGNSKAB §12
Klubbens regnskab er kalenderåret og kassereren fører regnskabet.
Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 2.000,-kr. Overskydende midler skal
indsættes på klubbens bankkonto.
Regnskab og budget forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal
være forsynet med revisorens påtegning.
Regnskab og budget skal være tilgængelig for klubbens medlemmer senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse.

REVISION §13
På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 1 revisor og 1
revisorsuppleant.
Der kan til enhver tid foretages uanmeldt revision ligesom bestyrelsen kan forlange at se
regnskabet.

VEDTÆGTS ÆNDRING §14
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

OPLØSNING §15
Klubben kan kun opløses hvis ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved 2
på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor og der må højst gå 8 dage
mellem disse 2 generalforsamlinger.
Evt. overskud efter opløsning af klubben skal tilfalde almennyttige formål.

Brian Skibby

 

 

Formand

Peter Uhd Jepsen

Bestyrelsemedlem

 

Joan Gjørup

 

 

Kasserer

Daniel Linderod Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Filip Steinhauer Telen

Bestyrelsesmedlem

(Skøjteslibning + tilmelding af K/M konkurrencer)

Louise Mejer

Bestyrelsesmedlem

(Elite og FunSkate ansvarlig)

Justin Scanlon

Bestyrelsesmedlem

Marie-Louise Appelquist

Bestyrelsesmedlem

 

James Digby

Bestyrelsesmedlem

(Sponsorer)

 

Michael Bømler

Revisor